Vakantiehuis 't Schouws Uusje in Schouwen-Duiveland Ontspannen in uw eigen vakantiehuisje 't Schouws Uusje in Burgh-Haamstede, Zeeland. Boek snel en geniet van de natuur en alle rust die Zeeland te bieden heeft. Vlakbij Renesse, Zierikzee, Middelburg en Veere.

Onze algemene voorwaarden

't Schouws Uusje

Wij willen u vragen om de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, overeenkomsten en aanbiedingen met betrekking de accommodatie, die wordt verhuurd door ’t Schouws Uusje.
1.2 Onder het begrip “huurder” wordt verstaan: de persoon die de overeenkomst met ’t Schouws Uusje sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip “gebruiker” wordt verstaan: de huurder en de door huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door huurder gehuurde accommodatie.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met ’t Schouws Uusje.

2. Boekingen
2.1 Alleen boekingen van personen die 25 jaar of ouder zijn worden door ’t Schouws Uusje in behandeling genomen. Boekingen door personen jonger dan 25 jaar zijn dan ook niet geldig.
2.2 ’t Schouws Uusje behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende boekingen, met name groepen, te weigeren.
2.3 Indien ’t Schouws Uusje de boeking in behandeling neemt, zendt ’t Schouws Uusje huurder binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging tevens factuur van de boeking. Deze dient huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan ’t Schouws Uusje. Indien huurder dit verzuimt, dan kan ’t Schouws Uusje niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.
2.4 Indien huurder binnen 14 dagen na verrichting van de boeking niet in het bezit is van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met ’t Schouws Uusje, bij gebreke waarvan geen beroep op de boeking kan worden gedaan.
2.5 Tussen huurder en ’t Schouws Uusje komt een overeenkomst tot stand op het moment dat ’t Schouws Uusje de boeking aan huurder heeft bevestigd.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook geraadpleegd worden via de website van ’t Schouws Uusje.

3. Betalingen
3.1 Huurder dient bij boeking een aanbetaling te doen van 50% van de huursom en bijkomende kosten. Deze aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de boeking van ’t Schouws Uusje.
3.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door ’t Schouws Uusje uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf als vermeld in de bevestiging van de boeking.
3.3 Bij boeking vanaf 4 weken voor aanvang van het verblijf dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. Als bij aankomst blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van ’t Schouws Uusje, dan dient huurder het (restant) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een
betaling conform het vorenstaande kan ’t Schouws Uusje huurder het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later blijkt dat door huurder wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij  aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van ’t Schouws Uusje, dan zal restitutie van het teveel betaalde bedrag achteraf plaatsvinden.
3.4 Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of andere formaliteit noodzakelijk is. In dat geval zal ’t Schouws Uusje huurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog
verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen, onverminderd het reeds ingetreden verzuim. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt ’t Schouws Uusje zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en is huurder aansprakelijk voor alle schade die ’t Schouws Uusje als gevolg hiervan lijdt of zal lijden. ’t Schouws Uusje heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten voor de accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.
3.5 ’t Schouws Uusje heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

4. Prijzen
4.1 Huurder is aan ’t Schouws Uusje verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de boeking.
4.2 Huurder is behalve de huurprijs ook de reserveringskosten, toeristen- belasting, huurprijs bijgeboekte artikelen en schoonmaakkosten verschuldigd.
4.3 Van speciale aanbiedingen en/of prijskortingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de boeking/factuur door ’t Schouws Uusje is verzonden.
4.4 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. Annuleringskosten
5.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten ver- schuldigd. Deze annuleringskosten bedragen: 25% van het totale huurbedrag indien de annulering 3 maanden of langer voor de dag van aankomst valt. 50% van het totale huurbedrag indien de annulering korter dan 3 maanden maar langer dan 1 maand voor de dag van aankomst valt. 75% van het totale huurbedrag indien de annulering korter dan 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de dag van aankomst valt. 100% van het totale huurbedrag indien de annulering 14 dagen of korter voor de dag van aankomst valt.
5.2 Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

6. Wijzigingen in de overeenkomst
6.1 Indien huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst is ’t Schouws Uusje niet verplicht deze te accepteren. Het is ter vrije keuze van ’t Schouws Uusje om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.
6.2 Het is huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen onder te verhuren en/of in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met ’t Schouws Uusje.

7. Borgsom
7.1 ’t Schouws Uusje verlangt van huurder een borgsom. De hoogte hiervan staat vermeld op de bevestiging tevens factuur van de boeking.
7.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten, in de meest ruime zin van het woord, die ’t Schouws Uusje kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
7.3 De borgsom dient voor aanvang van het verblijf, zoals vermeld op de bevestiging van de boeking, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van ’t Schouws Uusje. Niet tijdige betaling van de volledige borgsom leidt tot onmiddellijk verzuim aan de zijde van huurder, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of andere formaliteit voor nodig is.
7.4 Indien huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is ’t Schouws Uusje bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
7.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of andere kosten) van ’t Schouws Uusje op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele verdere aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
7.6 De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt binnen 14 dagen na datum van vertrek teruggestort op bank- of girorekening van huurder.

8. Aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de boeking vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de boeking dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en bijkomende kosten.
8.3 Huurder dient de accommodatie bij vertrek bezemschoon op te leveren (geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in container plaatsen). Indien huurder hierbij in gebreke blijft, behoudt ’t Schouws Uusje zich het recht voor de kosten
voor extra schoonmaak te verrekenen met de borgsom.

9. Overmacht en wijziging
9.1 In het geval ’t Schouws Uusje al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal ’t Schouws Uusje binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor eventueel een andere periode.
9.2 Overmacht aan de zijde van ’t Schouws Uusje bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van ’t Schouws Uusje, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
9.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft ’t Schouws Uusje het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. ’t Schouws Uusje zal alsdan niet gehouden zijn tot ver- goeding van enige schade.

10. Reglementen
10.1 ’t Schouws Uusje mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de internetsite van ’t Schouws Uusje staat. Bij overschrijding van de toegestane aantallen (zonder toestemming) kan ’t Schouws Uusje de overeenkomst per direct ontbinden.
10.2 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens het verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
10.3 ’t Schouws Uusje mag de gehuurde accommodatie op alle redelijke tijden bezichtigen.
10.4 Het is verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. Huurder zal, tenzij bij ’t Schouws Uusje lakenpakketten zijn gehuurd, zelf linnengoed, lakens en slopen meenemen.
10.5 Het is huurder verboden door het maken van lawaai of muziek overlast te veroorzaken voor andere bewoners in de omgeving.
10.6 Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in
tuinen of op het gazon is niet toegestaan.
10.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers, heeft ’t Schouws Uusje het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan.

11. Huisdieren
11.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in ’t Schouws Uusje.

12. Gebruik accommodatie; inventaris
12.1 Huurder wordt geacht de accommodatie met de daarin aanwezige inventaris, zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij dit binnen 2 uur na het betrekken van de accommodatie bij verhuurder heeft gereclameerd. Voor zover de huurder niet voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is, zal ’t Schouws Uusje zich, voor zover dit redelijkerwijze van haar verlangd kan worden, de schade binnen 2 werkdagen na de werkdag waarop de melding is gedaan, te herstellen. Huurder heeft geen recht op korting of schadevergoeding anderszins.
12.2 Huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige
inventaris, apparatuur en bijgeboekte artikelen.
12.3 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris, (bij)geboekte artikelen en accommodatie. Eventuele schade dient door huurder onmiddellijk gemeld te worden aan ’t Schouws Uusje en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van het gezelschap.

13. Internetgebruik
13.1 ’t Schouws Uusje biedt de huurder en degenen die huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.
13.2 Huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
13.3 ’t Schouws Uusje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
13.4 Huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet- gebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder onder- vinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan ’t Schouws Uusje in de breedste zin van het woord.
13.5 Huurder vrijwaart ’t Schouws Uusje tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op ’t Schouws Uusje zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door huurder of degenen die hem vergezellen van internet is
gemaakt.
13.6 Bij het niet (voldoende) functioneren van internet via een WiFi netwerk of via de kabel in de gehuurde accommodatie, heeft huurder geen recht op compensatie.

14. Aansprakelijkheid
14.1 ’t Schouws Uusje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ’t Schouws Uusje of (één van) haar medewerkers.
14.2 ’t Schouws Uusje is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
14.3 Huurder en gebruiker zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en/of andere gebruikers.
14.4 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling,  van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder alsdan verplicht is onmiddellijk te voldoen.

15. Klachten
15.1 Ondanks de zorg en de inspanning van t Schouws Uusje kan huurder van mening zijn dat huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf en/of de dienstverlening van ’t Schouws Uusje. Klachten over de schoonmaak van de accommodatie dient huurder binnen 2 uur na het
betrekken van de accommodatie te hebben gemeld.
15.2 Klachten dient huurder in de eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van ’t Schouws Uusje te melden. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan heeft huurder uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: ’t Schouws Uusje, Omloopsweg 9, 4328 EC Burgh-Haamstede of via info@tschouwsuusje.nl o.v.v. boekingsnummer, NAW-gegevens en
datum verblijf.

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 Op de overeenkomst tussen huurder en ’t Schouws Uusje is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ’t Schouws Uusje is bij uitsluiting bevoegd tot beslechting van ieder geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met een reservering, overeenkomst of aanbieding die is gedaan bij, gesloten met dan wel gedaan door ’t Schouws Uusje.

17. Privacy
17.1 Alle gegevens die huurder aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. De gegevens van huurder worden niet overgedragen aan derden.
17.2 Op verzoek van huurder zullen wij de gegevens van huurder verbeteren, aanvullen of verwijderen.
17.3 Indien huurder geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kan huurder ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: ’t Schouws Uusje, Omloopsweg 9, 4328 EC Burgh-Haamstede of een email naar info@tschouwsuusje.nl

18. Algemeen
18.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden ’t Schouws Uusje niet.
18.2 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties